İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Sesli Anlatım MP3 İndir


Türk Tarihinin Başlangıcı

Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci onların avcı-toplayıclıktan çiftçi-çobancılığa geçimesi ile başlar. Türkleri oluşturacak insan topluluklarının M.Ö 6000’lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir. Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu değişiklikler ile ilk Türk kültürü olan Anav kültürü ortaya çıkmıştır. Türklerin atalarının MÖ 2500 ile M.Ö. 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki Andronovo Kültürü ile devam ettiğini savunurlar. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir. Bilinen ilk Türk devleti İskitlerdir.(Sakalar)

Milattan Önce 3. yüzyıl

Çu Devleti M.Ö 1200

M.Ö.312: Büyük Hun Devleti’nin (Huing nu) kuruluşu ve Çin/Hiung nu arasında Kuzey Şansi Savaşı
M.Ö.240: Bozkır halklarına karşı Çin’in duvar inşası: Çin Seddi
M.Ö.209: Hiung nu lideri Teoman’ın ölümü ve Mete’nin Hiung-nu’ların (Hunların) lideri olması
M.Ö.201: Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi
M.Ö.201: Pe-Teng Kuşatması

Ses kaydını indirmek için tıklayın

M.Ö. 2`nci yüzyıl

M.Ö.187: Çin’in Hiung nu üzerine Pa-i-Teng seferi
M.Ö.177-M.Ö.165: Yue-çilerin Hiung nu’lar tarafından Kansu’dan Baktriane’ye sürülmeleri ve oradaki Helen Krallığını ortadan kaldırmaları
M.Ö.177-M.Ö.165: Hiung nu’ların Çin’e akınları
M.Ö.138-M.Ö.126: Baktria’da Çang Kien elçiliği. Çin-İran ilişkileri
M.Ö.2 yüzyılda:Asya Hun Devleti(Büyük Hun Devleti) yıkıldı

M.Ö. 1`nci yüzyıl

M.Ö.49-M.Ö.36: Çiçi’nin Talas’a göçü (Batı Hiung-nu)

1`nci yüzyıl

48: Hiung nu’ların ikiye bölünmeleri (Kuzey Hiung-nu ve Güney Hiung-nu)
93: Hiung nu’ların Sien Pi’ler tarafından mağlup edilmeleri

2`nci yüzyıl

Aşağı İtil’de (Hazar denizi’nin kuzeyi) Hun varlığı

3`ncü yüzyıl

260: Şan-şi’nin kuzeyinde Tabgaçlar

4`ncü yüzyıl

304-351: Çin’in kuzeyinde Hiung-nu krallıkları (Han Zhao, Hou Zhao)
388-392: Çin’in kuzeyinde Ding ling krallığı (Wei)
374-375: Avrupa Hunlarının Don Nehri’ni geçişi
386-409: Tabgaçlar Kuzey Çin’de (Kuzey Vey)
395: Kavimler Göçü

5`ncü yüzyıl

402: Rouran’ın kuruluşu (Yüan Yüan/Avarlar?)
407-431: Çin’in kuzeyinde Hiung-nu krallığı (Xia)
422: Lo-yang’ın Tabgaçlar tarafından alınışı
427: Romalılar ve Hunların ittifakı
434: Bizans ile Hunlar arasında Margos Antlaşması
440: Ak Hun (Eftalit) istilalarının başlaması
451: Attila Galya’da (bugün Fransa)
452: Attila’nın Roma seferi ve Papa I. Leo ile görüşmesi
480: Hazar denizi ile Tuna nehri arasında Ön Bulgarlar
480: Mazdek İsyanları’nda Sasaniler’e Ak Hunların yardım etmesi

Orta Çağ/Türkler

6`ncı yüzyıl

531-578: Kafkas Surları’nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi
534: Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması
552: Tu-kiu’lerin (Türküt’ler/Göktürkler) Rouran egemenliğe karşı ayaklanması. Birinci Göktürk Kağanlığı’nın kuruluşu.
565: Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları
582: Birinci Göktürk Kağanlığının bölünmesi

7`nci yüzyıl

Orta Asya

630: Doğu Göktürk Kağanlığı’nın Çin egemenliğine girmesi, Batı Göktürk Kağanlığı’nın Çin etkisine girmesi
639: Göktürk prensi Kürşad’ın Çin sarayında ihtilal denemesi
659: Batı Göktürk Kağanlığı’nın Çin egemenliğine girmesi
673-674: Arapların Maveraünnehir’e ulaşması ve Buhara’yı kuşatması.
674: Paralı Türk askerlerinin (Memlûkler) Arap ordularında görülmeye başlanması
681: İkinci Göktürk Kağanlığı’nın kuruluşu
699: Türgiş Hanlığı’nın kuruluşu (bugünkü Kırgızistan topraklarında)

Doğu Avrupa

616: Avarların İstanbul’u birinci kez kuşatması
621: Avarlar’ın yönetimindeki Slavların ayaklanması, Balkanların Slavlaşmasının hızlanması
626: Avarların İstanbul’u ikinci kez kuşatması ve ağır kayıplar sonucunda gerilemeye başlaması
626-627: Doğu Roma İmparatoru Herakleios’un Hazarlar’dan yardım istemesi, Hazarların Sasaniler’i yenerek Kafkasya’yı işgali
630: Batı Göktürk Kağanlığı’na bağlı Don-Volga havzasında yerleşik Hazarların bağımsız olması, Karadeniz’in kuzeyinde ise Büyük Bulgar Hanlığı’nın kurulması
651-652: Sasaniler’i yıkarak tüm İran’ı ele geçiren Arap İmparatorluğu ile Hazarların savaşı
678: Hazarların batıya doğru baskısıyla Büyük Bulgar Hanlığı’nın bölünmesi
680: Balkanlara inen Bulgarların Birinci Bulgar Devleti’nu kurmaları

8’inci yüzyıl

Orta Asya

705-715: Arapların Maveraünnehir’i alması
720-735: Ötüken’de Orhun Anıtlarının dikilmesi
721-737: Türgişlerin Araplara karşı saldırısı
744: İkinci Göktürk Kağanlığı’nın ayaklanan Uygurlar, Karluklar ve Basmiller tarafından yıkılması
745: Uygur Kağanlığı’nın kuruluşu, Kimeklerin bugünkü Kazakistan’da bağımsız hanlık kurmaları
750: Arap İmparatorluğu’nun başına Abbasilerin geçmesiyle Türk-Arap ilişkilerinin yumuşamaya başlaması
751: Çinlilerin Orta Asya’ya girişi, Arapların Talas Muharebesi’nde Karluklar’ın yardımıyla Çinlileri mağlup etmesi, Karlukların İslamiyete geçmeye başlaması
762: Uygur Kağanlığı’nın Çin’deki Tang hanedanına An-Lu-Şan ayaklanmasının bastırılmasına yardımı
765: Uygur Hanı Bögü’nün Mani dinini benimsemesi
766: Türgiş Hanlığı’nın Uygur Kağanlığı’na bağlı Karluklar’a yenilerek dağılması, özerk Karluk Hanlığı’nın kurulması, Karluklardan kaçarak Hazar ve Aral gölleri civarına göçeden Oğuzlar’ın Oğuz Yabgu Devleti’nin temellerini atmaları
789-795 Uygur Kağanlığı’nda taht mücadeleleri ve gerileme

Doğu Avrupa

713-737 Hazar-Arap Savaşı, Hazarların Kafkasya’yı kaybı
716: Tuna Bulgar Hanlığı’nın Bizans İmparatorluğu ile ilk yazılı anlaşması ve vergi almaya başlaması
717-718: Arapların İstanbul Kuşatması’na karşı Bulgarların Bizans’a yardımı
740: Hazarların Yahudiliği resmi din olarak kabulü
745-775: Bulgar-Bizans mücadelesi
764: Hazarların Abbasiler’i yenerek Kafkasya ve İran’ın batısını istilası
780: İtil Bulgar Hanlığı’nın kuruluşu
792: Markeli Muharebesi sonrası Bizans’ın Bulgarlara tekrar vergi vermeye başlaması
796: Macar ovasına sıkışmış Avar Kağanlığı’nın Franklar tarafından işgali

9`uncu yüzyıl

Orta Asya

821: Uygurların Tibetlileri püskürtmesi
832: Uygur Kağanlığı’nın kargaşaya sürüklenmesi
840: Kırgızların saldırısı sonucu Uygur Kağanlığı’nın yıkılması, Kırgız Kağanlığı’nın kurulması, Uygurların güneybatıya kaçmaları, Kırgız egemenliğini tanımayan Karluklar’ın bağımsızlıklarını ilan ederek Karahanlı Devleti’nin temelini atmaları
848: Güneybatıya göçeden Uygurların Kansu Uygur Krallığı’nı kurmaları
856: Güneybatıya göçeden bir diğer Uygur kolunun Karahoca Uygur Krallığı’nı kurması

Doğu Avrupa

804: Frankların darbeleri sonucunda dağılan Avar Kağanlığı’nın Tuna Bulgar Devleti tarafından yıkılması
811-814: Tuna Bulgar Devleti’nin Bizans İmparatorluğu’nu yenilgiye uğratması
860: Güneye inen Ruslar’ın Hazar Kağanlığı’nın aleyhine Kiev’e ulaşmaları
861: Sri Derya civarındaki Peçeneklerin Oğuzlar, Kimekler ve Karluklar’ın baskısıyla Karadeniz’in kuzeyine göçleri
864-865: Bulgar kralı I. Boris’in hıristiyanlığı kabul etmesi, Tuna Bulgarlarının tamamen slavlaşarak Türk dünyasından kopmaları
889: Karadeniz’in kuzeyindeki Peçeneklerin, Hazarlar ve Kıpçaklar’ın baskısıyla batıya ilerlemeleri
892: Batıya ilerleyen Peçenekler’in Dinyeper boylarındaki Macarlar’ıKarpatlar’ın ötesine göçe zorlamaları, Bizans İmparatorluğu ile ittifak kurmaları

Ön Asya ve Afrika

833-842: Halife Mutasım döneminde Türk kölemen askerlerin Abbasi sarayında etkilerinin artması
836: Abbasilerin başkentinin Bağdat’tan Türk kölemen garnizonunun bulunduğu Samerra’ya taşınması
868: Tolunoğulları’nın Abbasi halifesine bağlı kalarak Mısır, Suriye, Filistin ve Irak’ın kuzeyine egemenlikleri

10`uncu yüzyıl

Orta Asya

923: Çin’in kuzeyinde Göktürk soyundan gelen Şato Türklerinin Hou Tang hanedanını kurması
924: Moğol Hitayların Kırgız Devletini yıkması, Ötüken’de Türk egemenliğinin bitmesi, Kırgızların bugünkü anayurtlarına göçü
934: Satuk Buğra Han’ın İslamı kabul etmesiyle, Karahanlı Devleti’nin müslümanlığı benimsemesi
979: Şato Türklerinin Kuzey Song Hanedanı’nın egemenliğine girmesi, Çin’in kuzeyinde Türk varlığının erimesi
990-999: Karahanlı Devleti’nin Samanoğulları’nı yıkması, Maveraünnehir’in 300 yıl sonra yeniden Türk egemenliğine girmesi

Doğu Avrupa

920: Rus-Peçenek savaşı
922: İbn Fadlan’ın İslamiyeti kabul eden İdil Bulgar Hanlığı’nı elçi olarak ziyareti
940: Hazarlar’a karşı Rus-Bizans ittifakı, Hazarlar’ın Kırım’ı yitirmesi
943: Peçenekler’in Bizans İmparatorluğu’na karşı Ruslarla ittifak kurması
965: Oğuz Yabgu Devleti’nin Hazarlara karşı Ruslarla ittifak kurması
968-972: Peçenekler’in Ruslara saldırıları
969: Hazar başkentinin Rus kralı I. Svyatoslav tarafından alınışı, Hazarların Kafkasya’nın kuzeyine çekilmesi
985: Oğuz Yabgu Devleti’nin Volga Bulgar Devleti’ne karşı Ruslarla ittifak kurması
986: Selçukluların Oğuz Yabgu Devleti’nden koparak Kazakistan’ın güneyine yerleşmeleri

Ön Asya ve Afrika

905: Mısır’da Tolunoğulları hanedanına Abbasiler tarafından son verilmesi
935: Bir başka Türk kökenli haneden Akşitler’in Mısır’da iktidarı ele geçirmesi ve Suriye, Filistin, Hicaz ile Sudan’ın kuzeyine egemen olması
963: Gazne Devleti’nin kurulması, Türk egemenliğinin Afganistan ve Pakistan’a yayılması

969: Akşitler’in egemenliğinin Fâtımî Devleti tarafından sonlandırılması

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST SORULARI
1) Türklerin Anadolu’ya gelmeden önce yaşadığı coğrafi bölge aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Avrupa
b) Orta Asya
c) Yakındoğu
d) Balkanlar
e) Uzakdoğu
2)
I. Anav
II. Afanasyevo
III. Karasuk
Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet’ten Önceki Türk tarihini aydınlatan kültür
bölgelerinden birisidir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) II-II
e) I-II-III
3) Avrupa’da yeni devletlerin oluşmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kavimler Göçü
b) Haçlı Seferler
c) Kırım Savaşı
d) Yüzyıl Savaşları
e) Malazgirt Meydan Savaşı
4) Yunan ve İran kaynaklarında farklı adla anılmaktadırlar. Alp Er Tunga Destanı günümüze
kadar gelen en önemli eserleridir. Orta Macaristan’a ve Tuna boylarına; Kafkasya üzerinden
İran’a ve Anadolu’ya kadar yayılmışlardır.
Yukarıda özellikleri verilen kavim aşağıdakilerden hangisidir?
a) İskitler
b) Hunlar
c) Peçenekler
d) Hazarlar
e) Kırgızlar

5) İlk Çağ’da yaşamış tek Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Asya Hunları
b) Avrupa Hunları
c) Kutluk
d) Uygurlar
e) Kumanlar
6) Orta Asya da yapılan ilk yazılı antlaşmayı kimler yapmıştır?
a) Çin-Japon
b) Hun-Tunguzlar
c) Çin-Hun
d) Kutluk-Macar
e) Çin-Peçenekler
7) Toprak milletindir, onu kimse veremez diyerek Türklerde ilk defa vatan ve
millet sevgisini ortaya koyan ve onluk sisteminde kurucusu sayılan Asya Hun
imparatorluğunun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mete Han
b) Teoman
c) Bumin Kağan
d) İlteriş Kağan
e) Bilge Kağan
8) Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından biri değildir?
a) İlk Çağ kapandı Orta Çağ başladı.
b) Avrupa’da karışıklıklar başladı.
c) İngiltere, Fransa ve İspanya gibi devletlerin temelleri atıldı.
d) Feodalite rejiminin temelleri atıldı.
e) Bizans’la Margus Barışı yapıldı.
9) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten Önce Türk devletlerinde hükümdarların en
fazla kullandıkları unvanlardan biridir?
a) Han
b) Halife
c) Sultan
d) Padişah
e) Sultanül azam

10) Osmanlı Devletinde padişah çocuklarına Şehzade, çelebi ve veliaht unvanları
verilirdi. İslamiyet’ten önce han çocuklarına ne ad verilirdi?
a) Buyruk
b) Şad
c) Yabgu
d) Tiğin
e) Bitikçi
11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Kutluk Devleti ile ilgilidir?
a) Kurucuları Bumin Kağandır.
b) Orhun Abidelerini dikmişlerdir.
c) Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir.
d) Bizans’la ilk antlaşma imzalayan Türk devletidir.
e) Kavimler Göçüne neden olmuşlardır.
12)
I.Tarihte Türk adını taşıyan ilk devlettir.
II. İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletleri içinde en geniş sınırlara ulaşan devlettir.
III. Bizans’la ilk ilişkiler bu dönemde başladı.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?
a) Göktürkler
b) Uygurlar
c) Peçenekler
d) Bulgarlar
e) Asya Hunları
13) Türk devletlerinden hangisi döneminde ilk defa tarım faaliyetleri başlamış ve
toplumsal sınıflaşmalar oluşmuştur?
a) Göktürkler
b) Uygurlar
c) Peçenekler
d) II. Göktürkler
e) Macarlar
14) Türkler uzun yıllar göçebe yaşamışlardır. Bu yaşam tarzından dolayı genellikle hayvansal
ürünler üretmiş tarım ürünlerini ise komşu ülkelerden almışlardır. Bu ülkelerden en önemlisi
Çin olmuştur. Çinliler ile sürekli İpek yoluna hâkim olma mücadelesi de veren Türkler bunda
çoğu zaman başarılı olmuşlardır. Çinliler ise Türklerin bu mücadelesine karşı Çin Seddini
yapmışlardır. Bu set özellikle hangi Türk devletinin akınlarına karşı yapılmıştır?
a) Asya Hunları
b) Uygurlar
c) Göktürkler
d) Bulgarlar
e) Avarlar

15)
I.Uygurlar
II. Göktürkler
III. Kırgızlar
Yukarıdaki Türk devletlerinin kurulma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
a) I-II-III
b) I-III-II
c) II-III-I
d) III-II-I
e) II-I-III
16) Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir?
a) Karluklar
b) Kırgızlar
c) Peçenekler
d) Gepitler
e) Uygurlar
17) Çaka Bey’in denizden İstanbul’u kuşattığı sırada bey’e yardım eden Türk boyu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kumanlar
b) Peçenekler
c) Kırgızlar
d) Macarlar
e) Kırgızlar
18) 516 yılında Kafkasları aşarak Anadolu’ya giren Kayseri, Ankara ve Konya’ya kadar
ilerleyen Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kırgızlar
b) Sabarlar
c) Macarlar
d) Hazarlar
e) Bulgarlar
19) Kafkaslar bölgesinde huzuru sağlamışlar ve bu yüzden barış çağının başlamasına
neden olmuşlardır. Türk devletlerinden Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk topluluğu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hazarlar
b) Avarlar
c) Bulgarlar
d) Karluklar
e) Oğuzlar

20) İslamiyet’ten önce Bizans’la ilk yapılan antlaşma Margos ve Anotolyos
antlaşmasıdır. Bu antlaşmayı yapan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Avrupa Hunları
b) Göktürkler
c) Akhunlar
d) Uygurlar
e) Hazarlar
21) Bizans’a karşı, 619 ve 626 yıllarında iki önemli sefer düzenlediler. 619 yılındaki
birinci seferde İstanbul’u kuşattılar. Bu kuşatma, Bizans’ta büyük korku
uyandırmasına rağmen başarıya ulaşamadı. İkinci kuşatma 626 yılında Sasanilerle
ortak gerçekleştirildi. Ancak donanmanın olmayışı bu kuşatmanın da başarısız olmasına
neden oldu.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Avarlar
b) Macarlar
c) Uygurlar
d) Peçenekler
e) Bulgarlar
22) Uygurlar’ın kurdukları şehirlere verdikleri isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Turfan
b) Balık
c) Kopuz
d) Toy
e) İl
23) Kurultay ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hakan meclisin doğal başkanıdır.
b) Ülkenin ekonomik, siyasi, sosyal, dini ve askeri konular görüşülürdü.
c) Her yılın dokuzuncu ayında toplanırdı.
d) Meclis toplantılarına asker ve sivil yöneticiler boy beyleri ve tabi kavimlerin yöneticileri
katılırdı.
e) Meclis her zaman toplanır

24) Göktürk alfabesiyle yazılmış Türk edebiyatının ilk yazılı eseri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Manas destanı
b) Orhun Abideleri
c) Alp Er Tunga Destanı
d) Göç Destanı
e) Bozkurt Destanı
25) İslamiyet’ten önce mali işlerden sorumlu kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Buyruk
b) Bitikçi
c) Tamgacılar
d) Tudun
e) Apa

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Sesli Anlatım MP3 İndir” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.