Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan Bilgisayar Teknikeri yazılı sınav soruları


Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan Bilgisayar Teknikeri yazılı sınav soruları

Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan MEB 8.10.2017 tarihli Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavında sorulan Bilgisayar Teknikeri soruları.

1.
I. Devletin şekli
II. Devletin bütünlüğü
III. Cumhuriyetin nitelikleri
IV. Devletin temel amaç ve görevleri
T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri değiştirilemeyecek hükümlerdendir?
A) Yalnız I
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV
2. •
Vergi ödevi
Çalışma ve sözleşme hürriyeti
Yerleşme ve seyahat hürriyeti
Kamu hizmetlerine girme hakkı
Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden kaçı sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir?
A) İkisi B) Üçü C) Dördü D) Beşi
3.
T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesinin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul hâlinde çalışır.
B)Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip kararabağlanır.
C) Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az on üye ile toplanır.
D) Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara ilgili bölümce bakılır.

4.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurları hakkındaki “yasaklar” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır
?
A)
Greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri,
ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları
yasaktır.
B)
Kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görev
lerinden ayrılmış bile olsalar hiçbir şekilde
açıklayamazlar.
C)
Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye
istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi
menfaat sağlamak amacıyla hediye kabul
etmeleri yasaktır.
D)
Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev
alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya
kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirket
te komandite ortak olamazlar.
5.
I. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi
için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış
olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği
bir kademenin bulunması şartları aranır.
II. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası
almayan memurlara, aylık derecelerinin yük
seltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kade
me ilerlemesi uygulanır.
III. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay merci disiplin
amirleridir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri
ile ilgili yetkilerini devredemezler.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
kademe ilerlemesi ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
6.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisinin görevden uzaklaş
tırmaya yetkisi
yoktur
?
A)
Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
B)
Atamaya yetkili amirler
C)
Disiplin amirleri
D)
İllerde valiler
BİLGİSAYAR TEKNİKERİ
B
3
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7.
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluş
larının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre
“sağlık hizmetle
rinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek”
görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangi
sinindir?
A)
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B)
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
C)
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D)
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
8.
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluş
larının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre Yüksek Sağlık
Şûrası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır
?
A)
Şûra, en az sekiz üyenin katılımıyla toplanır ve
oy çokluğu ile karar alır.
B)
Şûra yılda en az dört kere toplanır. Başkan
lüzum gördüğü hâllerde Şûrayı toplantıya
çağırabilir.
C)
Şûra üyelerinin on üçü Bakan tarafından ülke
de sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış
kişiler arasından seçilir.
D)
Şûra üyelerinin görev süresi üç yıldır. Şûra
toplantılarına üst üste üç kez mazeretsiz ola
rak katılmayanların üyeliği düşer.
9.
Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek
veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek
veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal
veya
gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede
olmayan engelliliğine sebebiyet verenlerin – – – – aydan
– – – – yıla kadar meslekten geçici men edilmesine
karar verilir.
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluş
larının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdaki hü
kümde boş bırakılan yerlere sırası ile hangisi
getirilmelidir?
A) altı – iki
B) altı – bir
C) üç – bir
D) bir – bir
10.
“Oturmak”
sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han
gisinde
“benimsenmek, kökleşmek, yerleşmek”
anlamında kullanılmıştır?
A)
Gemi, iki saat sonra karaya oturdu.
B)
Gelenekler gün geçtikçe iyice oturdu.
C)
Misafirler bugün çok fazla oturmadı.
D)
Sabahtan akşama kadar boş boş oturdunuz.
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yapılmıştır?
A)
O, hem kıymetli bir entelektüel hem de değerli
bir bilim insanıydı.
B)
Onunla ayaküstü yaptığımız sohbetleri hiçbir
zaman unutamam.
C)
Yörede art arda çıkan orman yangınları ekiple
ri oldukça zorluyor.
D)
Erciyes dağındaki modern tesisler kış için
misafirlerini bekliyor.
12.
Ah
bu türküler
köy türküleri
I
II
Dilimizin tuzu
biberi
III
Memleket ahvalini
onlardan sor
IV
Kitaplarda değil türkülerde ara
Yemen’i
Bu dizelerde numaralanmış tamlamalardan
hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
13.
Mustafa Kemal Paşa
“Gazilik”
unvanını hangi
savaş sonunda almıştır?
A)
I. İnönü Savaşı
B)
II. İnönü Savaşı
C)
Sakarya Meydan Savaşı
D)
Başkomutanlık Meydan Savaşı
14.
Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde
yapılan inkılaplardan biridir?
A)
Halifeliğin kaldırılması
B)
Cumhuriyetin ilan edilmesi
C)
Medeni Kanun’un çıkarılması
D)
Millet Mekteplerinin açılması
15. •
Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır.
Siyasi, iktisadi ve hukuki düzende aklın ege
menliği kabul edilir.
Kişiler din, inanç ve ibadet hürriyetine sahiptirler.
Ülkemizde yukarıdaki durumların varlığı hangi
Atatürk ilkesinin uygulandığının göstergesidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Laiklik
4
BİLGİSAYAR TEKNİKERİ
B
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
16.
Bilgisayar
ilk
açıldığında DHCP serverdan
hangi sırada işlemler yaparak IP’ye sahip olur?
A)
DHCPDISCOVER – DHCP offer – DHCP request
– DHCP acknowledgement
B)
DHCP request – DHCPDISCOVER – DHCP
acknowledgement – DHCP offer
C)
DHCP request – DHCPDISCOVER – DHCP
offer – DHCP acknowledgement
D)
DHCPDISCOVER – DHCP request – DHCP
offer – DHCP acknowledgement
17.
C sınıfına ait adresler ile kaç adet ağ adresle
nebilir?
A) 128
B) 65535
C) 2.097.150
D) 2.097.152
18.
Dosya Transfer Protokolü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) SMTP
B) FTP
C) HTTP
D) POP
19.
Bir ağda bulunan bilgisayarın, kendi ağı dışında
başka bir ağa veya İnternete çıkarken farklı
bir IP adresi kullanabilmesi için geliştirilmiş
İnternet protokolüne verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
NAT (Network Address Translation)
B)
QPI (Quick Path Interconnect)
C)
DMI (Direct Media Interface)
D)
FAT ( File Allocation Table)
20.
Aşağıdakilerden hangisi network (ağ) topoloji
lerinden
değildir
?
A) Star (Yıldız)
B) Client (İstemci)
C) Ring (Halka)
D) Bus (Doğrusal)
21.
Dosyaların doğru adreslere erişmesi ve ağ
trafiğinin kontrol edilmesinde aşağıdaki cihaz
lardan hangisi kullanılır?
A) Repeater
B) Hub
C) Switch
D) Router
22.
Aşağıdakilerden hangisi OSI (Open Systems
Interconnection) katmanlarından birisi
değildir
?
A)
Oturum (Session)
B)
Ulaşım (Transport)
C)
Bağlantı (Connect)
D)
Sunum (Presentation)
23.
Windows 10’da aşağıdakilerden hangisi
payla
şılamaz
?
A) Hdd
B) Floppy
C) Yazıcı
D) Fax
24.
Aşağıdaki komutlardan hangisi windows işletim
sisteminde dosya adını değiştirir?
A) mv B) cp
C) del
D) ccp
25.
Aşağıdaki komutların hangisi Windows işletim
sisteminde bir bilgisayarın MAC adresini
gösterir?
A) ping
B) ping/all
C) ipconfig/all
D) mac
26.
Linux klasörlerin hangisi 0:0 grubu-userid’si
olan kullanıcı klasörüdür?
A) /home
B) /root
C) /etc
D) /bin
BİLGİSAYAR TEKNİKERİ
B
5
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
27.
Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi bir
resim/grafik dosya uzantısı
değildir
?
A) GIF
B) TIF
C) JPEG
D) WMA
28.
SCSI disklerin performanslarını artırmak ama
cıyla seri çalışmaları için geliştirilmiş yönteme
ne ad verilir?
A) SATA
B) PATA
C) SAS
D) ATA
29.
Yandaki kısayol simgesi hangi
programa aittir?
A) WordPad
B)
Adobe
Acrobat
C) PowerPoint
D) Paint
30.
Yandaki simge Microsoft
Word programında ne için
kullanılır?
A)
Sayfaların kenar boşluklarını ayarlamada
B)
Sayfa yönünü değiştirmede
C)
Sayfa boyutunu seçmede
D)
Sayfa sonu eklemede
31.
SQL programı hangi grup program türüne
girer?
A) Grafik
Tasarım
B) Editör Düzenleme
C) İşletim Sistemi
D) Veri
Tabanı
32.
Microsoft Excel’de =YUVARLA(143,5613;2)
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 143.56
B) 143.57
C) 143.561
D) 143
33.
NTFS dosya sisteminde, bir dosyanın adı
en
fazla
kaç karakter olabilir?
A) 32 B) 64
C) 128
D) 255
34.
Aşağıdakilerden hangisi kuzey köprüsü tara
fından kontrol edilen bir donanım bileşenidir?
A) Mouse
B) RAM Bellekler
C) BIOS
D) I/O Portlar
35.
Aşağıdakilerden hangisi disklerde verilerin
hızlı okunması için geliştirilmiş algoritmalardan
biridir?
A) CCD
B) NQT
C) NCQ
D) NQC
36.
Aşağıdakilerden hangisi BIOS’un temel görev
lerinden biridir?
A)
Donanımları kontrol eder ve aralarındaki bağı
kurar.
B)
Sistemin enerjisini sağlar.
C)
Aritmetiksel işlemleri yapar.
D)
Mantıksal işlemleri yapar.
37.
Aşağıdakilerden hangisi barkod standartlarından
değildir
?
A) EAN
B) Codebar
C) UPC
D) UVN
6
BİLGİSAYAR TEKNİKERİ
B
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
38.
En az iki sabit diskin aynı anda kullanılarak
performans yükseltmeye veya veri güvenliğine
yönelik yedeklenmesine verilen isim aşağıda
kilerden hangisidir?
A) SCSI
B) RAID
C) FAT32
D) QPI
39.
Ağlar arasındaki trafiği ve yönlendirmeyi sağ
layan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Router
B) Switch
C) Hub
D) Firewall
40.
Aşağıdakilerden hangisi veri yolu standardı
değildir
?
A) ISA
B) PCI
C) PTI
D) MCI
41.
Üzerindeki verilerin elektriksel olarak silinebil
mesine imkân sağlayan bellek çeşidi aşağıda
kilerden hangisidir?
A) ROM
B) PROM
C) EPROM
D) EEPROM
42.
Buble Jet, Pioze-Elektrik gibi yöntemleri kul
lanan yazıcı tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Termal
B) Mürekkep Püskürtmeli
C) Lazer
D) Nokta Vuruşlu
43.
Aşağıdakilerden hangisi bir kablo çeşidi
değildir
?
A) FTP
B) Koaksiyel
C) STP
D) Fiber
44.
Excel 2010 programında D1 hücresine
=EĞER((A1*B1/2+4)>C1;A1*B1) formülü girilirse
D1 hücresinde hangi sonuç görülür?
A) 15 B) 17.5 C) 21.5 D) 35
45.
Elektriğin birim fiyatı şöyle belirlenmiştir:
Eğer Abone Toplam Kw/s’i 200’den az ise birim
fiyatı 1TL’den, aksi hâlde 2TL’den ücretlendi
riliyor. Buna göre Excel 2010 programında C2
hücresine yazılması gereken formül nedir?
A)
=EĞER(B2<200;B2*2;B2)
B)
=EĞER(B2≥200;B2*2;B2)
C)
=EĞER(B2>200;B2*1;B2)
D)
=EĞER(B2≥200;B2;B2*2)
46.
Excel 2010 programında yukarıdaki şekilde
görülen bölüm hangi işlemler grubuna aittir?
A) Veri
B) Gözden Geçir
C) Görünüm
D) Giriş
47.
Word 2010 programında yan
daki şekilde görülen komut
düğmesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ekran görüntüsünü almak
B)
Matris oluşturmak
C)
Şekil çizdirmek
D)
Tablo eklemek
BİLGİSAYAR TEKNİKERİ
B
7
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
48.
Word 2010 programında yan
daki şekilde görülen komut
düğmesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Tüm karakterleri göstermek
B)
Satır aralığını belirlemek
C)
Sıralama yapmak
D)
Metni ortalamak
49.
PowerPoint 2010 programında slaytta ses
ilave etmek için hangi adımlar izlenir?
A)
Ekle
menüsünden
Nesne
butonuna basılıp,
istenilen ses dosyası seçilir.
B)
Ekle
menüsünden
Ses
butonuna basılıp, iste
nilen ses dosyası seçilir.
C)
Animasyon
menüsünden
Ses
butonuna basılıp,
istenilen ses dosyası seçilir.
D)
Animasyon
menüsünden
Nesne
butonuna
basılıp, istenilen ses dosyası seçilir.
50.
PowerPoint 2010 programında yukarıdaki
şekilde görülen bölüm hangi işlemler grubuna
aittir?
A) Slayt gösterisi
B) Görünüm
C) Tasarım
D) Giriş
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.