AYBÜ dikey geçiş ders saydırma


AYBÜ dikey geçiş ders saydırma

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
DERS SAYDIRMA VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
UYGULAMA ESASLARI
1- Bu uygulama esaslarının amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine kayıt hakkı kazanan ön
lisans ve lisans öğrencilerinin daha önce yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarının ön
lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren programlarında almış ve başarmış oldukları derslerini saydırmak ve yarıyıl/yıl intibak esaslarını belirlemektir.
2- Bu uygulama esasları; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarında
kayıtlı olan öğrencilerinden ve aşağıda belirtilen özelliklere sahip öğrencileri kapsar.
a) Yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıranlar,
b) Dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıranlar,
c) Başka bir ön lisans ve lisans programlarından mezun olup ikinci üniversite eğitimine
devam edenler,
ç) Başka bir ön lisans ve lisans programlarına devam ederek mezun olmadan yeni bir
programa yerleşmiş olanlar,
d) Değişim programları kapsamında öğrenimlerinin bir bölümünü başka bir yurtiçi/yurtdışı
yükseköğretim kurumunda yapan öğrencilerin,
e) Özel öğrenci statüsünde, yaz okulu kapsamında başka bir yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim
kurumundan ders alan öğrencilerin,
f) Yükseköğretim kurumlarının veya diğer eğitim kurum ve kuruluşlarının tertiplemiş olduğu kurs, sertifika programı vb. tamamlayarak, bununla ilgili onaylı belgeye sahip olanlar.
3- Bu esaslar; 1 Haziran 2014 tarih ve 29017 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde geçen ilgili
maddelere dayanılarak hazırlanmıştır.
4- Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri Yüksek Öğretim
Programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer Yüksek Öğretim
Kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının muaf olarak değerlendirilebilmesi için,
Dekanlığa/Müdürlüğe muaf olmak istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve Ek’ine daha önce öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not döküm belgesi (transkript) eklenmesi gerekir. Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından yapılmalıdır.
5- Lisans Yerleştirme Sınavı ile gelen öğrencilerin ders saydırma başvuruları eğitime
başlanılan yılın/yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Bu tarihten sonra yapılacak ders
saydırma talepleri yeni bir ders almamak kaydıyla Yönetim Kurulları tarafından kararlaştırılır.
6- Ders saydırma işleminde ders/dersler, ilgili Dekanlık/Müdürlük Yönetim Kurulu
tarafından incelenir ve bir intibak programı düzenlenir. Düzenlenen bu program ilgili
Dekanlık/Müdürlük Yönetim Kurulunca değerlendirilerek daha önce alıp da başarılı olduğu
ve saydırma talep ettiği tüm dersler için karara bağlanır. Bu karar sonrasında öğrencilerin
intibakları ilgili yarıyıl/yıla yapılır.
7- Ders saydırma işlemlerinde ön lisans programlarında alınan derslerin azami süresi beş (5) yılı, lisans programlarında alınan derslerin azami süresi on (10) yıldır. Bu süreleri aşan
ders/derslerin muafiyet işlemleri yapılmaz.
8- Ders saydırma talebi ilgili Dekanlık/Müdürlük Yönetim Kurulu tarafından karara
bağlanıncaya kadar öğrenciler, ders saydırma talebinde bulunduğu ders/derslere devam
etmelidir.
9- Ders saydırma işlemleri güncel mevzuat ve kararlara göre yapılmalıdır.
10- Saydırma talep edilen dersin; zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın;
haftalık ders saatinin veya dersin kredisinin eşit veya yüksek olması şartıyla ders içeriği
uyumu/yeterliliği % 80 olmalı ve bu şekilde incelenir.
11- Muaf olunan derslerin kredi toplamı, ilgili programın ders programındaki derslerin
toplam kredisinin %50’sini geçemez. Saydırma talebi olunan derslerin kredileri, toplam ders kredilerinin yarısından fazla ise, öğrencinin talebi doğrultusunda; şayet öğrencinin böyle bir talebi yoksa öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak, muaf olunacak dersler belirlenmelidir.
12- Öğrencilerin geldiği programda alıp da başarılı olduğu ve saydırma talep ettiği dersler
kredi ve içerik bakımından uygunsa muaf sayılır ve not döküm belgesine Notlu Muaf olarak
işlenir. Başarı notu Notlu Muaf ile takdir edilen dersler Ağırlıklı Başarı Ortalaması
hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.
13- Ders saydırma talebinde bulunan öğrencilerin geçtiği derslerden saydırma yapılabilmesi için ders notunun en az CC (2.00) veya üzeri olmalıdır.
14- Ders saydırma işleminde not karşılığı olmayan derslerin verilecek not karşılıklarının ön
lisans ve lisans programlarında en düşük başarılı notu CC (2.00) olmalıdır.
15- Birden fazla kez tekrarlanan dersler için en son alınan başarı notu saydırma
değerlendirmesine esas alınmalıdır.
16- Eğitim dili farklı olan derslerin saydırılmasında ilgili Dekanlık/Müdürlük Yönetim
Kurulu yetkilidir.
17- Yükseköğretim kurumlarının veya diğer eğitim kurum ve kuruluşlarının tertiplemiş
olduğu kurs, sertifika programı vb. tamamlayarak, bununla ilgili onaylı belgeye sahip
olanların, belgelerinin kabul veya saydırma işlemleri ilgili Dekanlık/Müdürlük Yönetim
Kurulu Kararıyla gerçekleşir.
18- Öğrencinin çift anadal/yandal programında aldığı dersler öğrencinin ana dalından muaf
sayılamaz. Öğrencinin çift anadal/yandal programından kaydı silindiği durumlarda çift
anadal/yandal programında aldığı ders, anadal programında seçmeli ders olarak saydırılabilir.
19- Muaf olunan derslerin AKTS Kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl/yıl
AKTS Kredi yükünün %80’inden fazla ise öğrenci bir üst yarıyıla/yıla intibak ettirilmeli,
alınmayan/muaf olunan dersler öncelikle alınmalıdır.
20- Lisans programına intibakı yapılan öğrenciler, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları
derslerden eşdeğer kabul edilenler için ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından incelenerek
Yönetim Kurulu Kararı ile saydırma verilir. Öğrencinin alması gereken derslere göre
programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı sağlanmalıdır.
21- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi programlarından birine kayıtlı iken, YÖK tarafından
denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında özel veya misafir öğrenci statüsünde ders almak isteyen ve/veya ulusal/uluslararası değişim programları ile
öğrenim gören öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından alacağı derslerin, bu
kurumlarda eğitime başlamadan önce, öğrencinin kayıtlı olduğu Dekanlık/Müdürlük Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiş olması ve izin alması gerekmektedir.
22- Kurumlar arası yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları
sınıfın ilgili yarıyılına/yılına yapılmalıdır.
23- Kurum içi yatay geçişlerde, ders intibakları yapıldıktan sonra öğrenciye önceki
yarıyıllardan/yıllardan ders aldırılabilir. Bundan dolayı yıl kayıpları meydana gelebilir. İkinci
öğretim programından aynı programın birinci öğretimine geçiş yapan öğrencilerin,
bulundukları sınıfa notları ile birlikte intibakları yapılmalıdır.
24- Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından
mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları ön lisans programında
alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler
üzerinden hesaplanmalıdır.
25- Türkçe programlara devam eden öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yapılan YDDS (Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı)’den 100 tam puan üzerinden 49,50-69
arası puan alanlar İNG101 kodlu dersten, 69,50 üstü puan alanlar İNG101 ve İNG102 kodlu
derslerden AA notu almış sayılarak muaf olurlar.
26- Hazırlık Sınıfı zorunlu olan programlara devam eden öğrenciler, Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yapılan YDMS (Yabancı Dil Muafiyet Sınavı)’den 100 tam puan
üzerinden 79,50-89 puan alanlar ENG101 kodlu dersten, 89,50 üstü puan alanlar ENG101 ve
ENG102 kodlu derslerden AA notu almış sayılarak muaf olurlar.
27- YDMS’den Yönetim Kurulunca teklif edilen ve Senato tarafından onaylanan puanı almış
olanlar ve Yönetim Kurulunca teklif edilen ve Senato tarafından onaylanan uluslararası
sınavlardan Senato tarafından kabul edilen ve ilgili eğitim programının eğitim diline ait puanı almış olanlar Hazırlık Sınıfından muaf sayılır.
28- Hazırlık Sınıfı eğitimine devam eden öğrencilerin, ders saydırma başvuruları bölümüne
geçtiğinde yapılmalıdır.
29- Mezun durumunda olup üniversitemize yeni kayıt yaptıran lisans öğrencilerinin ders
saydırma talebinde bulunulması halinde, sadece 2547 sayılı kanunun 5 inci maddesinin (ı)
bendine göre okutulması zorunlu olan dersler saydırılmalıdır.

DERS KODU DERS ADI AKTS
DEĞERİ
TDL 101 TÜRK DİLİ I 1
TDL 102 TÜRK DİLİ II 1
TİT 101 TÜRK İNKILAP TARİHİ I 1
TİT 102 TÜRK İNKILAP TARİHİ II 1
İNG 101 TEMEL İNGİLİZCE I 4
İNG 102 TEMEL İNGİLİZCE II 4
30- Kayıtlı olduğu ön lisans ve lisans programlarını bitirmeden ÖSYM tarafından
üniversitemize yeniden yerleştirilmiş ve daha önceki programlarında başarılı olduğu dersleri saydırmak isteyen öğrencilerin, ders saydırma işlemleri ilgili Fakültelerin Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
31- Yapılan ders saydırma/intibak sonuçlarına itirazlar, saydırma işleminin kesinleşip
öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içinde ilgili birime yapılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.