Etiket: edebiyat

Sezai Karakoç kimdir? Slayt dosyası indir (.ppt)

Babası Birinci Cihan Haribinde Kafkasya Cephesi’nde vuruşurken Ruslara esir düşmüştür. Babası orta halli bir tüccardı. Dedesi Plevne Savunması’na katılmış, Gazi Osman Paşa’nın takdirini kazanmıştır. Annesi ev hanımıydı. Ahmet Sezai Karakoç, ilkokul öğrenimini 1938-1944 arasında Diyarbakır Ergani’de tamamladı. 1944 senesinde imtihanlara katılıp Maraş Ortaokulu’nda bilabedel yatılı olarak okumaya hak kazandı. 1947-1950 arasında lise öğrenimini de bilabedel yatılı olarak Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Lise öğrenimi süresince felsefe dersine alakalı oldu ve fakültede felsefe okumaya niyetlendi. Üniversite tahsili için İstanbul’a geldi. Babası ilahiyat fakültesi okuması taraftarıydı. Yatılı olarak öğrenimi sadece Siyasal Bilgiler Fakültesinde görecebilecekti. Üniversite imtihanına hazırlanırken kazanamama ihtimalini düşünerek felsefe bölümüne kayıt yaptırdı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak başladığı yüksek öğrenimini 1955’te fakültenin Maliye Bölümünden mezuniyetle tamamladı. Altan Öymen’le aynı dönemdendi. Mecburi hizmet sebebiyle Maliye Bakanlığında Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümüne atandı. Daha sonra Maliye Müfettişliği imtihanına girdi ve kazandı. 11 Ocak 1956’da müfettiş yardımcılığı görevine başladı. 1959 yılında İstanbul’da gelirler kontrolörü oldu. Bir ara Ankara’ya çağrılıp Yeğenbey Vergi Dairesi’nde görevlendirildiyse de kısa bir müddet sonra yine İstanbul’daki görevine döndü. Görevi icabı Anadolu’yu çok gezdi ve birçok il ve ilçeyi inceleme, tanıma fırsatı buldu. 1960-1961 yıllarında yedek subay olarak yaptığı askerlik görevinden sonra İstanbul’daki görevine kaldığı yerden devam etti. 1965’ten 1973’e kadar birçok kez istifa etti. 1973’ten bu yana da hiçbir resmi vazife almadı.

Tevfik Fikret kimdir? Slayt sunum dosyası indir

 • Hocası ve kendisini etkileyen edebiyatçı
  RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
  Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
 • Hocası
  MUALLİM NÂCİ
  Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
 • Okuduğu, öğretmenlik ve müdürlük yaptığı okul
  GALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ
  Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.
 • Yönetim biçimine karşı şiirler yazdığı padişah
  ABDÜLHAMİD II
  Osmanlı padişahı (1876-1909).
 • Polemiklere girdiği şair
  MEHMED ÂKİF ERSOY
  İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, millî-dinî hassasiyeti, karakter ve seciyesiyle Türk milletinin gönlünde yer edinen İslâmcılık akımının önemli şahsiyeti.
 • İlk şiirlerinin yayımlandığı gazete
  TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
  Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
 • Sanat ve edebiyat yöneticisi olduğu dergi
  SERVET-i FÜNÛN
  1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
 • Mensup olduğu edebî topluluk
  EDEBİYÂT-ı CEDÎDE
  Türk edebiyatında 1896-1901 yılları arasında faaliyet gösteren edebî topluluk.
 • Edebiyât-ı Cedîde’yi temsil eden şairlerden
  CENAB ŞAHABEDDİN
  Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
 • İdeolojisi
  BATILILAŞMA
  Batı dışındaki toplumlarda Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşma çabalarını ifade etmek için kullanılan bir tabir.

dosyayı indirmek için tıklayın TEVFİK FİKRET