Etiket: GALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ

Matematikçi Sâlih Zeki kimdir? slayt sunum dosyası indir

 • Eşi
  ADIVAR, Halide Edip
  II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi Türk kadın yazarı ve romancı.
 • Görev yaptığı kurum
  MEKTEB-i MÜLKİYYE
  Osmanlı Devleti’nde memur yetiştirmek amacıyla 1858’de açılan okul.
 • Görev yaptığı kurum
  KANDİLLİ RASATHÂNESİ
  Osmanlı döneminde kurulup çalışmalarına halen Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde devam eden rasathâne.
 • Görev yaptığı kurum
  GALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ
  Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.
 • İLM-i FELEK
  İslâm bilim tarihinde astronomi karşılığında kullanılan terim.
 • MANTIK
  Düşünme faaliyetinde zihni hatalardan koruyan, doğru düşünmenin kurallarını, ölçülerini ve yöntemlerini gösteren ilim yahut sanat.

Okumaya devam et “Matematikçi Sâlih Zeki kimdir? slayt sunum dosyası indir”

Tevfik Fikret kimdir? Slayt sunum dosyası indir

 • Hocası ve kendisini etkileyen edebiyatçı
  RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
  Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
 • Hocası
  MUALLİM NÂCİ
  Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
 • Okuduğu, öğretmenlik ve müdürlük yaptığı okul
  GALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ
  Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.
 • Yönetim biçimine karşı şiirler yazdığı padişah
  ABDÜLHAMİD II
  Osmanlı padişahı (1876-1909).
 • Polemiklere girdiği şair
  MEHMED ÂKİF ERSOY
  İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, millî-dinî hassasiyeti, karakter ve seciyesiyle Türk milletinin gönlünde yer edinen İslâmcılık akımının önemli şahsiyeti.
 • İlk şiirlerinin yayımlandığı gazete
  TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
  Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
 • Sanat ve edebiyat yöneticisi olduğu dergi
  SERVET-i FÜNÛN
  1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
 • Mensup olduğu edebî topluluk
  EDEBİYÂT-ı CEDÎDE
  Türk edebiyatında 1896-1901 yılları arasında faaliyet gösteren edebî topluluk.
 • Edebiyât-ı Cedîde’yi temsil eden şairlerden
  CENAB ŞAHABEDDİN
  Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
 • İdeolojisi
  BATILILAŞMA
  Batı dışındaki toplumlarda Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşma çabalarını ifade etmek için kullanılan bir tabir.

dosyayı indirmek için tıklayın TEVFİK FİKRET