Etiket: MEHMED ÂKİF ERSOY

Tevfik Fikret kimdir? Slayt sunum dosyası indir

 • Hocası ve kendisini etkileyen edebiyatçı
  RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
  Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
 • Hocası
  MUALLİM NÂCİ
  Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
 • Okuduğu, öğretmenlik ve müdürlük yaptığı okul
  GALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ
  Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.
 • Yönetim biçimine karşı şiirler yazdığı padişah
  ABDÜLHAMİD II
  Osmanlı padişahı (1876-1909).
 • Polemiklere girdiği şair
  MEHMED ÂKİF ERSOY
  İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, millî-dinî hassasiyeti, karakter ve seciyesiyle Türk milletinin gönlünde yer edinen İslâmcılık akımının önemli şahsiyeti.
 • İlk şiirlerinin yayımlandığı gazete
  TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
  Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
 • Sanat ve edebiyat yöneticisi olduğu dergi
  SERVET-i FÜNÛN
  1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
 • Mensup olduğu edebî topluluk
  EDEBİYÂT-ı CEDÎDE
  Türk edebiyatında 1896-1901 yılları arasında faaliyet gösteren edebî topluluk.
 • Edebiyât-ı Cedîde’yi temsil eden şairlerden
  CENAB ŞAHABEDDİN
  Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
 • İdeolojisi
  BATILILAŞMA
  Batı dışındaki toplumlarda Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşma çabalarını ifade etmek için kullanılan bir tabir.

dosyayı indirmek için tıklayın TEVFİK FİKRET

Mehmet Âkif’in yakın dostu Babanzâde Ahmed Naim kimdir? slayt sunum dosyası

 • Yakın dostu
  MEHMED ÂKİF ERSOY
  İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, millî-dinî hassasiyeti, karakter ve seciyesiyle Türk milletinin gönlünde yer edinen İslâmcılık akımının önemli şahsiyeti.
 • Kayınpederi
  AHMED AMİŞ EFENDİ
  Mutasavvıf, şeyh, Fâtih türbedarı.
 • Mensubu bulunduğu siyasî ve fikrî akım
  İSLÂMCILIK
  XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan dinî-siyasî ideoloji.
 • Eleştirdiği zihniyet ve ideoloji
  IRKÇILIK
  Sosyal grupların kalıtımla geçen bedenî özellikler sebebiyle farklılaştığını ve bu farklılıkların onlar arasındaki statü ve ilişkinin belirleyicisi olması gerektiğini iddia eden akım.
 • Üzerine çalışma yaptığı eser
  et-TECRÎDÜ’s-SARÎH
  Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inin Ahmed b. Ahmed ez-Zebîdî (ö. 893/1488) tarafından yapılan muhtasarı.
 • Çalışmalarıyla katkıda bulunduğu yayın
  SERVET-i FÜNÛN
  1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
 • Çalışmalarıyla katkıda bulunduğu eser
  SIRÂT-ı MÜSTAKÎM
  Sebîlürreşâd dergisinin ilk adı.
 • Çalışmalarıyla katkıda bulunduğu eser
  SEBÎLÜRREŞÂD
  Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip’in yayımladığı dergi.
 • Yarım bıraktığı hadis tercümesi ve şerhini tamamlayan âlim
  MİRAS, Kâmil
  Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ile tanınan son dönem Türk âlimi ve siyaset adamı.
 • Eleştirdiği isimlerden biri
  RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
  Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.

dosyayı indirmek için tıklayın BABANZÂDE AHMED NAİM

Okumaya devam et “Mehmet Âkif’in yakın dostu Babanzâde Ahmed Naim kimdir? slayt sunum dosyası”